وبلاگ کمیته تحصیلات تکمیلی مخابرات، دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ کمیته تحصیلات تکمیلی مخابرات، دانشگاه صنعتی قوچان

- امکان گذراندن بیش از دو درس از دروس تخصصی انتخابی وجود دارد؟

* بله. گذراندن حداقل دو درس از دروس تخصصی انتخابی برای دانشجو الزامی است و در صورت گذراندن بیش از دو درس از دروس تخصصی انتخابی، دروس گذرانده شده جزء دروس اختیاری دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.